Rapport: – Havvind kan gi over 50.000 nye jobber og mer enn doble norsk kraftproduksjon

Annonseringer

Norge kan bygge mer kraftproduksjon de neste 30 årene på havet, enn vi har gjort de foregående 150 på fastlandet. En stor norsk havvind industri kan gi 50.000 nye jobber, 80 mrd i årlig verdiskaping, 100 mrd i årlig eksportverdi fra kraftsalg og kraft til ny fastlandsindustri.

Det viser en samfunnsøkonomisk analyse utført av THEMA Consulting Group på vegne av Agder Energi, Corio Generation og Vårgrønn, som har inngått samarbeid for å bygge havvindpark i Sørlige Nordsjø II. Analysen kommer kort tid etter at stortingsmeldingen «Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser» ble presentert, med mål om å bygge en ny grønn industri og norske arbeidsplasser:

– Det er positivt at regjeringen ser det langsiktige potensialet for en stor norsk havvindindustri. Verden satser på havvind, Europa satser på å skape en grønn økonomi og Norge er velsignet med store og attraktive arealer for kraftproduksjon på sokkelen. Med nærhet til det europeiske kraftmarkedet, grunne havdybder, gode vindforhold, og gode muligheter for sameksistens med andre næringer, er deler av Nordsjøen svært velegnet for storskala havvindutbygging. Med det riktige rammeverket, er det realistisk med 50 GW havvind på norsk sokkel, sier Agder Energi-sjef Steffen Syvertsen.

50 GW tilsvarer en årlig kraftproduksjon på 200 TWh, altså større enn den samlede norske kraftproduksjonen i rekordåret 2020, da det ble produsert 154,2 TWh fra vannkraftanlegg og vindkraftanlegg på land.  

– Norge vil dermed ha mer enn nok kraft til fremtidens fastlandsindustri, som gjør at vi også kan tjene penger på eksport. En utbygging på 50 GW kan gi en eksportverdi av kraftsalg på 100 milliarder kroner i 2050 – like mye som eksportinntektene fra sjømatnæringen gir oss nå, sier Syvertsen.

I tillegg til å dekke fastlandsindustriens kraftbehov og inntekter fra krafteksporten, kommer verdiskapingen og arbeidsplassene knyttet direkte til havvindindustrien. Den sørlige delen av Nordsjøen kan med de rette kravene fra norske myndigheter, skape et stort hjemmemarked for norsk leverandørindustri – og fungere som et springbrett for å eksportere varer og tjenester til resten av verden.

Britene har satt som mål å øke den britiske andelen i leveranser til sitt hjemmemarked for havvind til 60 prosent innen 2030. Med en norsk andel i prosjektene, om lag på nivå med den britiske ambisjonen, kan den samlede sysselsettingseffekten av havvindindustrien bli på hele 55.000 årsverk i 2050. Det gir grunnlag for en årlig verdiskaping på 80 milliarder kroner fra norsk leverandørindustri, nasjonalt og internasjonalt.

– Det internasjonale perspektivet er viktig å ha med seg. Det pågår en global grønn omstilling medutvikling av fornybar energi og Norge trenger nye muligheter til å skape verdier og arbeidsplasser, siden aktiviteten innen olje og gass på norsk sokkel vil avta i årene fremover. Det gir oss store muligheter, men vi er nødt til å gripe dem nå. For mens vannkraften og petroleumen lå i Norge, blåser det friskt på alleverdens hav. Denne gangen er vi i skarp konkurranse. Landene rundt oss er ferdige med å utrede, og bygger nå ut havvind i stor skala i nordsjøbassenget. Jo raskere vi kommer i gang, jo bedre posisjonert blir vi til å skape en internasjonal leverandørindustri, sier Olav Hetland, CEO i Vårgrønn.

Totalsysselsettingseffekt per fylke (årsverk, 2050)

Grafen under viser resultatet fra den regionale fordelingen av de anslåtte sysselsettingseffektene i 2050. Som det fremgår, er det særlig langs kysten i Vestland, Rogaland og Agder det anslås store sysselsettingseffekter, i tillegg til Oslo og Viken. I tillegg vises, i prosent, hvor mange årsverk sysselsettingen utgjør relativt til antall ansatte i industri, bergverksdrift og utvinning i det enkelte fylket i 2020.

Last ned pressemelding
Last ned
rapporten

No items found.