Sameksistens og miljøhensyn en forutsetning for en stor norsk havvindindustri

Nyheter


Utvikling av en stor norsk havvindindustri forutsetter synergier og sameksistens med andre næringer til havs for å unngå konflikter i den norske havvindsatsingen.

Utvikling av havvind vil sikre fornybar kraft, verdiskapning, nye arbeidsplasser og utslippskutt – og vil skape enorme muligheter for norsk leverandørindustri. Skal vi kunne realisere det norske potensialet, er vi avhengige av sameksistens mellom flere næringer og miljøinteresser til havs.

Som utbygger vil Vårgrønn legge til rette for synergier mellom næringer til havs og ta miljøhensyn. For å bidra til å sikre god sameksistens mellom havnæringer og natur-og miljøinteresser har vi blant annet engasjert oss i følgende:


·        Samarbeidsforum for havvind: Vi deltar aktivt i regjeringens samarbeidsforum for havvind, slik at vi kan bidra til at utbyggingen skjer på en god måte. Systematisk samarbeid på tvers av havnæringer vil kunne heve kunnskapsnivået, styrke konkurransekraften og bidra til økt verdiskapning både fra eksport av teknologi og tjenester, samt utvikling av egne havvindressurser.


·        Dialog med andre havnæringer: Vi gjennomfører jevnlig dialogmøter med representanter fra fiskerinæringen og andre havnæringer, for å sikre informasjonsflyt og forstå hvordan havvind påvirker andre næringer. Tidlig dialog med andre næringer er avgjørende for å finne gode løsninger for sameksistens. Erfaringer fra Danmark og Storbritannia viser at det kan gjøres tilpasninger i plassering av turbiner i havvindparken og nedgraving av kraftkabler, som kan gjøre det mulig å kombinere fiskeaktivitet og bunnfast havvind.

 

·        Bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag: Vårgrønn bidrar inn i forskningsprosjekter som skal fremskaffe mer kunnskap om havvind og effektene havvind har på marint liv og havområdene. Blant annet støtter vi prosjektet VisAviS som løper fra 2023-2026, mer om prosjektet her https://bit.ly/3R7z2Fv. Hoved­målet med prosjektet er å kartlegge trekkveier for fugler i Norge, noe som vil være viktig kunnskap inn i konsekvens­utredninger og for at plassering av kyst- og offshore vindkraftverk skal gi minst mulig virkninger for fugl. Sammen med partnerne våre på Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord har vi også initiert kunnskapsinnhentinger og -sammenstillinger som kan gi oss mer innsikt i bl.a. sjøfuglfiskeaktivitet og forutsetninger for sameksistens i de to områdene.

·        Grundige miljøundersøkelser: Det er viktig å samle inn data og kunnskap om hvilke natur -og miljøverdier som finnes i områdene som er åpnet for havvind i Norge, slik at vi kan sikre en felles forståelse av disse. Studier på fisk, trekkfugl og marine pattedyr krever datainnsamling over flere sesonger, og det er derfor viktig å komme i gang med slike undersøkelser så tidlig som mulig. Vårgrønn har tatt til orde for at myndighetene bør initiere tidlige studier av natur- og miljøverdier for å redusere tid i konsesjonsprosessene. En myndighetsdrevet undersøkelse vil i tillegg kunne bidra til å øke tilliten til kunnskapsgrunnlaget og redusere risikoen for konflikter senere i konsesjons -og utbyggingsfasen. Les mer om vårt syn på miljøundersøkelser i Dagens Næringsliv her.


·        Havvind på naturens premisser: Sammen med 13 andre organisasjoner oppfordrer Vårgrønn Stortinget til å gå sammen om et havvindforlik som blant annet sikrer at:

o   Det bevilges mer midler til naturforvaltning, naturkartlegging, miljøkonsekvensutredninger, og både grunnforskning og anvendt forskning for å bedre forstå effektene av vindkraft til havs på hele økosystemer.

o   Forvaltningsplanene for norske havområder styrkes som verktøy for helhetlig styring og blir tydeligere på samordning av sektorprosesser. Utvikling av havvind forutsetter itillegg grundige, strategiske konsekvensutredninger.

o   Staten tar ansvar for å utføre tidlige miljøkonsekvensutredninger/forundersøkelser før konsesjon er tildelt, der de relevante og prosjektspesifikke kostnadene senere kan belastes selskapet som får konsesjon. 

o   Utbygging av havvind ikke ødelegger viktige leveområder og trekkruter, særlig for truede arter. 

o   Konsesjonssystem som tar sikte på at vi skal bygge en næring som er ledende på bærekraft, og stiller krav om lavest mulig miljø-, natur-, og klimaavtrykk gjennom helelivsløpet til havvindparken. Tildelingene må premiere utbyggere som tar i bruk nye og innovative bærekrafts- og naturløsninger.

o   Utbyggingen i Nordsjøen og på Utsira Nord brukes til å forske på områdene hvor vi i dag har lite eller manglende kunnskap om havvindturbiners påvirkning på livet i havet.  

 

Utviklingen av havet må skje med en balanse mellom ønsket verdiskapning og behov for bevaring og beskyttelse av maritime ressurser. Som selskap er det viktig at vi bidrar aktivt med innspill i ulike fora, involverer parter fra andre næringer, og bidrar til utvikling av forvaltningsplanene som etableres

Kilde: Sameksistens og bærekraft i det blå, Menon Economics og SINTEF Ocean for Senter for hav og Arktis (April 2020)

No items found.
4.7.2022