Svar på høring om innspill til identifisering av nye områder for fornybar energiproduksjon til havs

Nyheter

Vårgrønn viser til høringsbrev fra NVE 30.05.22 med invitasjon til å gi innspill til identifisering av nye områder for fornybar energiproduksjon til havs, samt endringer av tidligere utredede områder og utvidelser av områdene som allerede er åpnet (Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord). Vårgrønn vil i det følgende gi innspill til overnevnte punkter.

Innspill nye areal

Ved identifisering av områder for havvind mener vi det er flere viktige hensyn å ta. Havvindprosjekter bør plasseres slik at den har adgang til et kraftmarked (i Norge eller Europa) og mulighet for tilkobling til et fremtidig Nordsjønett. Videre bør det velges arealer hvor konflikten med andre interesser er minst mulig.

Vårgrønn og Agder Energi presenterte i 2021 en visjon om 50 GW havvindproduksjon frem mot 2050. I dette arbeidet pekte vi på mulige områder med plass til 50 GW havvindparker, hovedsakelig i sørlige del av Nordsjøen. Visjonen og kartene er presentert for offentlige myndigheter og fiskeriinteresser. Vedlagt er et kart som er videreutviklet, blant annet basert på innspillene fra disse møtene. På kartet er det avmerket et område vi anbefaler NVE å utrede nærmere. Vi har ekskludert særlige sårbare leveområder for tobis med en buffersone på én nautisk mil til disse områdene, samt ekskludert et område med mye fiskeaktivitet og et område med stor olje- og gassaktivitet. Deler av arealet ligger i områder der det kan være større ansamlinger av sjøfugl, men dataene som foreligger er svært usikre. Med bakgrunn i dette er det lite hensiktsmessig å peke på eksklusjonsområder for sjøfugl på dette stadiet. Etter dialog med Kystverket, er vi innforstått med behov for tilrettelegging for skipstrafikk gjennom området. Når SVO-områder og områder med høy fiskeaktivitet og olje- og gassaktivitet, SN I og SN II ekskluderes, utgjør det resterende området for videre utredning om lag 20 000 km.

Basert på kunnskap som foreligger om områdene i sørlige del av Nordsjøen i dag, mener vi området identifisert i vedlagte kart er godt egnet for å romme store deler av regjeringens målsetting på havvind:

·        Det er svært gode vindressurser i området.

·        Området legger til rette for tilknytning til et Nordsjønett og flere mulige markeder.

·        Området ligger nær flere olje- og gassinstallasjoner, noe som gir muligheter for bedre utnyttelse av eksisterende infrastruktur og ev. direkteforsyning av strøm, samt potensiale til gjenbruk av installasjoner i tilknytning til fremtidig hydrogenproduksjon.

·        Arealene muliggjør både bunnfast og flytende havvind og gjør det mulig å velge beste og mest kostnadseffektive teknologi utfra fremtidig kostnadsutvikling.

·        Indikasjoner på moderate interessekonflikter med bl.a. fiskeri i området. SVO-områder(hovedsakelig gyteområder for tobis) er utelatt.

·        Området inkluderer SN I, som er utredet og identifisert som godt egnet for havvind.

·        Havvind i disse arealene vil ikke være synlig fra land.

Også områder langs kysten av Vestlandet og nordover kan være aktuelle for havvind. Utvikling av slike områder er knyttet til innenlandsk kraftbehov og ytterligere reduserte kostnader for ny havvind, ikke minst flytende havvind.

Rom for økt kapasitet i Sørlige Nordsjø II

For at utbyggingen av havvind ikke skal beslaglegge unødvendig store arealer, må det legges til rette for best mulig arealutnyttelse i de områdene som åpnes for havvind. Det er per i dag åpnet for totalt 3 GW havvind i området kalt SN II. 3GW i SN II gir en lavere energitettheten enn det som er vanlig i sammenlignbare markeder. Det er vår vurdering at det er mulig å øke kapasiteten i SN II fra 3 opp mot 6 GW, samtidig som sameksistens med andre næringer og interesser ivaretas.

Det er flere grunner til at en økning av kapasiteten i SN II vil være fornuftig:

·        Det vil bidra til å sikre god arealutnyttelse i området og gi et viktig bidrag til regjeringens mål om å tildele arealer tilsvarende 30 GW havvind innen 2040.

·        Andre interesser har akseptert bygging av havvind i SN II, og vi mener det vil være klokt å øke kapasiteten og arealutnyttelsen i området fremfor å beslaglegge unødig areal andre steder.

·        Klimaendringene og kraftsituasjonen i Europa har skapt et presserende behov for ny fornybar kraft. De allerede åpnede områdene vil raskere enn fremtidige åpnede områder kunne bidra til å dekke behov for ny, fornybar kraft til norske og europeiske markeder.

·        Å øke kapasiteten gjør det mulig å dele SN II opp i et større antall havvindprosjekter. Det vil bidra til å øke mangfoldet av havvindaktører i SNII, og skape større bredde og marked for norske utbyggere og leverandørindustri som vil etablere seg innen havvind.

Høringssvaret kan også leses her.

No items found.
14.10.2022